MIR SE RDHET NE ALBANIASAT PER ME TEPER INFORMACIONE DUHET TE REGJISTROHENI - Click here to Register

Duke u regjistruar në “MIR SE RDHET NE ALBANIASAT PER ME TEPER INFORMACIONE DUHET TE REGJISTROHENI” (tani e tutje “ne”, “ju”, “e jona”, “MIR SE RDHET NE ALBANIASAT PER ME TEPER INFORMACIONE DUHET TE REGJISTROHENI”, “https://albaniasat.plusbb.org”), ju jeni dakord që ligjërisht t'i nënshtroheni termave të mëposhtme. Nëse ju nuk jeni dakord që ligjerisht t'u nënshtroheni të gjithë termave të mëposhtëm, athere ju lutemi të mos regjistroheni dhe/ose përdorni “MIR SE RDHET NE ALBANIASAT PER ME TEPER INFORMACIONE DUHET TE REGJISTROHENI”. Ne mund t'i ndryshojmë këto terma në çdo kohë dhe do të bëjmë atë që duhet për t'ju informuar. Kështu që do të jetë mirë që këto terma të shihen rregullisht nga ju për të vendosur nëse do të vazhdoni përdorimin e “MIR SE RDHET NE ALBANIASAT PER ME TEPER INFORMACIONE DUHET TE REGJISTROHENI” pas ndryshimeve, dhe nëse e bëni, do të thotë që ju jeni dakord ligjërisht që t'u nënshtroheni këtyre termave kur ndryshohen ose amendohen.

Forumet tona mundësohen nga phpBB (tani e tutje “ata”, “e tyre”, “softi phpBB”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB Teams”) i cili është një bord buletin lëshuar nën “General Public License” (tani e tutje “GPL”) dhe mund të shkarkohet nga www.phpbb.com. Softi phpBB bën më të lehta diskutimet e bazuara në internet, phpBB Group nuk është përgjegjës për atë që ne lejojmë ose jo si përmbajtje e lejueshme. Për informacion të mëtejshem rreth phpBB, ju lutemi të shikoni: http://www.phpbb.com/.

Ju jeni dakord që të mos bëni postime abuzive, vulgare, skandaloze, urryese, seksualisht të orientuara ose çdo material tjetër që mund të thyejë çdo ligj të vendit tuaj, vendi ku “MIR SE RDHET NE ALBANIASAT PER ME TEPER INFORMACIONE DUHET TE REGJISTROHENI” është hostuar ose Ligje Ndërkombëtare. Nëse bëni diçka të tillë, kjo mund të çojë në përjashtimin e përkohshëm tuajin, si dhe me lajmërimin e ISP (Internet Service Provider) tuaj nëse na kërkohet. Të gjitha adresat IP regjistrohen për t'i dhënë forcë këtyre kushteve. Ju jeni dakord që “MIR SE RDHET NE ALBANIASAT PER ME TEPER INFORMACIONE DUHET TE REGJISTROHENI” ka të drejtën për të fshirë, modifikuar, lëvizur ose mbyllur çdo temë, në çdo kohë që mund të shihet e përshtatshme. Si përdorues ju jeni dakord që çdo informacion që ju shtoni të ruhet në bazën e informacionit. Ndërsa ky informacion nuk do t'i jepet ndonjë pale të tretë pa pelqimin tuaj, as “MIR SE RDHET NE ALBANIASAT PER ME TEPER INFORMACIONE DUHET TE REGJISTROHENI”, as phpBB nuk mbajnë përgjegjësi për sulme që mund të çojnë në kompromentimin e të dhënave.

 
cron